Scroll Top

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Ο παρών διαδικτυακός τόπος (https://simeio.org.gr/) ανήκει στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) με την επωνυμία «Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς» που εδρεύει στην Αθήνα. Τόσο στους παρόντες Όρους, όσο και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Πολιτική που αφορά στη Χρήση Cookies, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας. Η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης, οι οποίοι αφορούν το σύνολο του περιεχομένου του. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα μας. Μετά τη δημοσίευση των τροποποιήσεων, η χρήση της ιστοσελίδας μας συνεπάγεται την αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που εφαρμόζονται για κάθε επισκέπτρια/επισκέπτη της ιστοσελίδας μας πριν από την επίσκεψη της ιστοσελίδας ή τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην κάνετε χρήση τους, αλλιώς τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεστε.


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και ολόκληρου του διαδικτυακού τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση, η αντιγραφή, η πώληση, η μετάδοση, η διανομή, η έκδοση, η μετάφραση, η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την αναφορά στην πηγή και παρέχεται στις επισκέπτριες και τους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική, δηλαδή μη εμπορική και μη κερδοσκοπική χρήση, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρίας.

Το ίδιο ισχύει και για τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρίας ή τρίτων συνεργαζόμενων με αυτήν, η εμφάνιση των οποίων στον διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.


Περιορισμός ευθύνης

Τα στοιχεία έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, δεν προτρέπουν σε οποιαδήποτε περίπτωση σε επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται κατά βούληση της εταιρίας και σύμφωνα με το σκοπό της. Η εταιρία, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και εν γένει του δικτυακού τόπου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της εταιρίας για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Διαφημίσεις κάθε μορφής που τυχόν περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Η εταιρία δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του. Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση. Επίσης ο διαδικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεσή σας σας παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει η/ο επισκέπτρια/επισκέπτης / χρήστρια/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαδικτυακός τόπος ή η εταιρία.

Ειδικότερα, η εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης από επισκέπτριες/επισκέπτες / χρήστριες/χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου ή τρίτους ούτε για τυχόν οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.


Υποχρεώσεις των χρηστριών/χρηστών της ιστοσελίδας

Οι επισκέπτριες/επισκέπτες / χρήστριες/χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν αφενός μεν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήσης, αφετέρου δε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους και οι επισκέπτριες/επισκέπτες / χρήστριες/χρήστες πρέπει να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον διαδικτυακό τόπο, να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους της εταιρίας.


Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Ο παρών διαδικτυακός τόπος και η εταιρία δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστριών/χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της εταιρίας, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστριες/χρήστες οφείλουν να απευθύνονται.


Newsletters

Η ιστοσελίδα της εταιρείας αποστέλλει βάσει δικού της προγραμματισμού ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα. Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.


Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστριών/χρηστών ή τρίτων προσώπων, προκειμένου να τους παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται πιο πάνω. Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ελληνικό εφαρμοστικό νόμο 4624/2019 και τις Οδηγίες, Συστάσεις και Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κατ’ εφαρμογή των νομικών βάσεων που προβλέπονται στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρίας, την οποία παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή.

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί επίσης cookies προκειμένου να κάνει πιο λειτουργική την περιήγησή σας (λειτουργικά cookies),για την εξατομίκευση του περιεχομένου και των τυχόν διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Τα μη λειτουργικά (αναγκαία) cookies είναι εξ ορισμού απενεργοποιημένα. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση τους και για να μάθετε πώς μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε ή να τα διαχειριστείτε.


Μεταβολή περιεχομένου

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο ενδέχεται να υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση της εταιρίας, χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση.

Προτιμήσεις Απορρήτου
Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκεύει πληροφορίες μέσω του προγράμματος περιήγησής σας από συγκεκριμένες υπηρεσίες, συνήθως με τη μορφή cookies. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Λάβετε υπόψη ότι ο αποκλεισμός ορισμένων τύπων cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.